قوانین و مقررات عمومی

ممنوعات پستی که تمامی مشتریان شرکت بایستی رعایت کنند، عبارست از:

اقالم ممنوعه پستی

موارد خورنده اسیدی

انواع اسید های کانی مانند اسید نیتریک، اسید سولفوریک و موارد مشابه

انواع ترشیجات دارای سرکه، آبلیمو، آبغوره و ...

انواع باطری اتوموبیل و موتور سیکلت دارای آب اسید

انواع باطری خشک

انواع مواد منجمد و خشک از قبیل مرغ و ماهی و گوشت و امثالهم

انواع خوراکی از قبیل مربا، رب باز و امثالهم

سلاح سرد و گرم شمشیر ، خنجر ، قمه ، دشنه، چاقو، تیر و ...

انواع سلاح گرم و آتش زا ، فشنگ،

انواع پودرهای انفجاری و یا وسایل آتش بازی شامل کپسول های دودزا و...

قطعات سلاح گرم به استثناء دوربین و تلسکوپ

دید تفنگ بادی و تفنگ هایی که با گاز CO2 کار می کنند.

تپانچه ارسال عالئم و تپانچه شلیک اعالم بازی)

نوع ورزشی( نیزه مخصوص شکار نهنگ و تفنگ های نیزه دار فیوز و چاشنی فیوز مین، نارنجک و سایر مواد منفجره پالستیکی دینامیت ، نارنجک، باروت و مواد منفجره پالستیکی

انواع ابزار بدون بسته بندی مناسب)پیچ گوشتی ، آچار ، تیغ ، بطری شیشه ای اعم از خالی و پر و ...(

اسپری فلفل، جوز، ، گاز اشک آور ، اپری های اسیدی، اسپری مقابله با حیوانات انواع چاقو و قیچی که اندازه تیغه آنها از 6 سانتی متر تجاوز کندسایر موارد

انواع مایعات اعم از قابل و غیر قابل اشتعال

انواع حشرات کپسول های شیمیایی سمی ، غیر سمی ،

هوش بر اعم از آزمایشگاهی ، جنگی ، کپسول های اکسیژن ، کپسول های انفجاری . دود زا پر و خالی و...

یخ خشک

کبریت و فندک و امثالهم

انواع داروهای مایع و اسپری مشعل جوشکاری

اره شامل اره های قابل حمل بدون سیم وسایل ورزش های رزمی که دارای نوک یا لبه تیز و برنده باشد

دیلم و میله اهرم دستگاه مته و تفنگ های مخصوص پیچ کردن و میخ زدن

انواع کنسرو و کمپوت و نظایر آنها

انواع شیرینی جات یکپارچه مانند رلت و کیک و نظایر آنها که احتمال اختفاء اسلحه در آنها می باشد.

قراردادن نامه های شخصی و نوشته هایی که جنبه مکاتباتی دارددر مرسوالت امانت

مواد مخدر

اشیاء منافی عفت اشیاعی که از نظر محتوی یا بسته بندی برای کارکنان پست ایجاد خطر کند و یا موجب کثیف شدن یا خرابی سایر امانات یا تجهیزات پستی شود

حیوانات زنده

مواد رادیو اکتیو

اشیاعی که ورود آنها در کشور مقصد ممنوع است

قراردادن پول خرد، اسکناس، اوراق بهادار، طال سفید، نقره جات، جواهرات و سایر اشیاء قیمتی در مرسوالت غیر بیمه با ارزش اظهار شده

دسته بندی اخبار

آخرین اخبار